Kallelse till årstämma

Kallelse till årsstämma

Kallelse till ordinarie årsstämma i Bostadsrättsföreningen Backsötan i Järvastaden med organisationsnummer 769627-1563

Tid: 30 maj 2023 klockan 18:30

Plats: Matsalen, Vittra Brotorp

Dagordning:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

(röstlängd)

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av sekreterare

4. Fastställande av dagordning

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman är behörigen kallad

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och revisorssuppleant

15. Val av valberedning

 

 

Föreningens årsredovisning och revisionsberättelse finns publicerad på föreningens hemsida, kontakta styrelsen om ni önskar få ett exemplar utskrivet.