Inlägg

Kallelse till årsstämma 


Kallelse till ordinarie årsstämma i Bostadsrättsföreningen Backsötan i Järvastaden med organisationsnummer 769627-1563 


Tid: 30 maj 2024 klockan 19:00 

Plats: Matsalen, Vittra Brotorp 

Dagordning: 


1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och fullmakter (röstlängd) 

2. Val av ordförande vid stämman  

3. Val av sekreterare  

4. Fastställande av dagordning  

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  

6. Fråga om stämman är behörigen kallad  

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning  

8. Föredragning av revisionsberättelsen  

9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkningen  

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust  

12. Beslut om arvoden  

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter  

14. Val av revisor och revisorssuppleant  

15. Val av valberedning 

16. Motion från medlem Mojgan Zareinejad: 


Bakgrund: 

Många har idag elcyklar och fler kommer sannolikt ha det framöver. Det känns lite osäkert att parkera en elcykel i nuvarande avdelning för cyklar i garaget. 
Det hade känts bättre att parkera sin el-cykel inom en låst bur eller liknande som kunde skapas på en yta av några parkeringsplatser. 
 
Förslag:  

Att styrelsen inleder en utredning, antingen i egen regi eller via av styrelsen utsedd grupp, för framtagande av förslag, inklusive kostnadskalkyl, avseende skapandet av ett cykelgarage eller cykelbur där man kan ha extra säkerhet för cyklarna. 
 
Man kan överväga att erbjuda det utan extra kostnad eller för en månadskostnad per cykel för att säkra upp intäktsbortfallet för parkeringsplatserna man använder för att bygga sådan bur. 

Styrelsens förslag till beslut: 

Då garaget är kameraövervakat och möjlighet finns att låsa fast sin cykel bedömer styrelsen att säkerheten är tillfyllest. Att montera cykelburar på garageplatser skulle medföra att avgiften som då tas ut skulle behöva täcka både investeringen och intäktsbortfallet därmed sannolikt hamna över smärtgränsen. Det bör även noteras att garaget är en gemensamhetsanläggning där vidtagna åtgärder måste stämmas av med Brf Stensötan. Styrelsen föreslår därför att stämman avslår motionen.